Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
303/10/2023TH Phước Hoà ASGV Âm nhạc 2 Tải về
203/10/2023TH Phước Hoà AGiáo dục thể chất 2 Tải về
103/10/2023TH Phước Hoà AÂm nhạc 2 Tải về